Our production  -  Naše výroba

Machine cutting

We cut small stones, which are used in traditional garnet jewelery. The accuracy of the diameter of our machine cut stones is +/- 0.01 mm, which meets the requirements of goldsmith companies for the use of modern goldsmith technologies.

Strojní broušení

Strojně brousíme malé kameny, které se používají do tradičního granátového šperku. Přesnost průměru našich strojně broušených kamenů je +/- 0,01 mm, čímž splňujeme požadavky zlatnických firem pro použití moderních zlatnických technologií.


Hand cutting

Our hand-cut large center stones are also used in traditional garnet jewelry. These are ground into various shapes, such as rounds, ovals, pendeloques etc. We are able to cut the required stone shape with high precision.

Recently, the popularity of purely Czech stone - moldavite - has been growing. The number of customers who want jewelry with cut moldavite in combination with garnet is rising.

Ruční broušení

Do tradičního granátového šperku se také používají naše ručně broušené velké středové kameny. Ty se brousí do různých tvarů, například oválů, pantloků, navet atd. I zde jsme schopni vybrousit potřebný tvar kamene s vysokou přesností.

V poslední době roste obliba ryze českého kamene - vltavínu. Stoupá počet zákazníků, kteří chtějí šperk s vybroušeným vltavínem v kombinaci s granátem.