About us - O nás

     In 1991, Milan Mlejnek founded the company "Pyrop" (however, its name had to be changed later to "Milan Mlejnek" due to legislation). It is a family company in which the third generation of jewelry stone cutters works. 

The seat of the company is Chloumek, a small village near Turnov, a town with a great grinding tradition, which we try to maintain. Our goal is to continue in this craft and further develop it. We are probably the only company in this field that sells only products of our own production. We do not import or trade any cut stones.
We cut stones in two ways. The first method is machine cutting of small stones, which are used in traditional garnet jewelry. Goldsmith companies place great emphasis on their accuracy, but we are able to satisfy them. Today's modern goldsmith's technologies require, above all, high accuracy in the diameter of the stones, which we produce with an accuracy of one hundredth of a millimeter. The second method is the hand cutting of larger central stones, which are also used in traditional garnet jewelry. These stones are cut into various shapes, such as ovals, pendeloques, navet, etc. We have also managed to develop a device for these stone shapes, which is able to cut the required stone shape with high precision. Our production is focused mainly on traditional garnet jewelry, which is produced by renowned goldsmith companies from Turnov and its surroundings.
    We cut also czech precious stones - moldavites. Moldavites are mainly used by jewelers in their raw state, but recently there are more and more customers who want it cut in jewelry in combination with garnet. We also grind moldavites in various sizes and shapes according to the customer's requirements.
The last area of ​​our activity is the cutting of large collection stones, especially for collectors who supply the material themselves. We also repair damaged stones and make cuts to old jewelry. We polish these stones with the old traditional technology - alumina, juwelette and opal.
The stones that leave our production are carefully and very strictly controlled, as our priority is to maintain the highest possible quality.

V roce 1991 založil Milan Mlejnek firmu "Pyrop" (její název však musel být později kvůli legislativě změněn pouze na "Milan Mlejnek").
Jedná se o rodinnou firmu, ve které pracuje již třetí generace brusičů šperkových kamenů.
Sídlem firmy je Chloumek, malá vesnička u Turnova, města s velkou brusičskou tradicí, kterou se snažíme udržovat. Naším cílem je v tomto řemesle pokračovat a dále ho rozvíjet. Jsme pravděpodobně jediná firma v tomto oboru, která prodává jen výrobky vlastní produkce. Žádné broušené kameny nedovážíme, ani s nimi neobchodujeme.
Kameny brousíme dvěma způsoby. První způsob je strojní broušení malých kamenů, které se používají do tradičního granátového šperku. Na jejich přesnost kladou zlatnické firmy velký důraz, my jsme však schopni jim vyhovět. Současné moderní zlatnické technologie vyžadují především vysokou přesnost průměru kamenů, které vyrábíme s přesností jedné setiny milimetru. Druhý způsob je ruční broušení větších středových kamenů, které se také používají do tradičního granátového šperku. Tyto kameny se brousí do různých tvarů, například oválů, pantloků, navet atd. I na tyto tvary kamenů se nám podařilo vyvinout zařízení, které je schopné vybrousit potřebný tvar kamene s vysokou přesností. Naše výroba je zaměřena především na tradiční granátový šperk, který vyrábějí renomované zlatnické firmy z Turnova a jeho okolí. Kameny, které zpracováváme, jsou pyropy z různých světových nalezišť, české granáty nakoupené v začátcích našeho podnikání, almandíny používané na středové kameny.
V poslední době přichází do módy další ryze český kámen - vltavín. Vltavíny používají šperkaři především v surovém stavu, ale v poslední době je stále více zákazníků, kteří si ho přejí vybroušený ve šperku v kombinaci s granátem. Vltavíny též brousíme, a to v různých velikostech a tvarech podle požadavku zákazníka.
Poslední oblastí naší činnosti jsou výbrusy velkých sbírkových kamenů, a to především pro sběratele, kteří si materiál dodávají sami. Opravujeme také poškozené kameny a provádíme zábrušky do starých šperků. Tyto kameny leštíme starou tradiční technologií - kysličníkem hlinitým, juweletou a opalínem.
Kameny, které opouštějí naši výrobu, jsou pečlivě a velmi přísně kontrolovány, neboť naší prioritou je udržet co nejvyšší kvalitu.